Statutenwijziging
19 April

Statutenwijziging

Zoals eerder medegedeeld was het, vanwege een wetswijziging, noodzakelijk geworden om de statuten van Hockey Combinatie Schiedam aan te passen. Hiertoe zijn de statuten herzien en aangepast om te voldoen aan de wettelijke eisen (met name de wet WBTR) en op 8 maart jl. in concept voorgelegd aan een Bijzondere Algemene Ledenvergadering. Op deze ledenvergadering is men, onder voorwaarde van enkele kleine aanpassingen en toevoegingen, unaniem akkoord gegaan met de voorgelegde tekst. De statuten zijn conform de wensen van de leden aangepast en zijn vanaf vandaag te raadplegen in het beveiligde gedeelte van de website, onder Club / Documenten.

Bestuur HC Schiedam